Yritysvastuun osa-alueet

Yrityksen toimiala, koko, sen markkinat, sidosryhmät ja tavoitteet ohjaavat sen toimintastrategiaa. Vastuullisuuden osuuden jokainen yritys jokainen päättää itse. Vastuullinen yritys huomioi myös sidosryhmiensä vaikutukset. Kaupat voivat luopua kertakäyttöpusseista kannustaessaan kuluttajia kestävään kehitykseen. Seuraamalla yhteiskuntaa yritys pysyy mukana eettisissä toimintatavoissa ja trendeissä. Silloin se kykenee reagoimaan ja kehittymään toivottuun suuntaan. Vastuullisuus voidaan jakaa useisiin osa-alueisiin, joita voidaan vielä tarkentaa aluetta kaventamalla. Vastuullisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan usein kolmea osa-aluetta: taloudellista, ympäristöön liittyvää ja sosiaalista vastuuta.

Taloudellinen vastuu

Yrityksen toiminnan tulee olla kannattavaa ja kilpailukykyistä, jotta yritys voi jatkaa toimintaansa. Toiminnan jatkuminen on edellytys myös velvoitteiden ja vastuiden hoitamiselle. Taloudellinen vastuu jatkuu myös yrityksen sisäisten asioiden ulkopuolelle. Yritys voi tarkastella taloudellisia vaikutuksia mm. pohtimalla kuinka monta työntekijää se työllistää, kenen asiakas se on, kuinka suuri markkinaosuus sillä on, paljonko se maksaa veroja tai osinkoja ja niin edelleen. Yritys on taloudellisessa vastuussa monille sidosryhmille.

Ympäristövastuu

Ympäristövastuullisuuteen pyrkivät niin yksilöt kuin organisaatiotkin. Yrityksen toiminnan tulisi olla kestävän kehityksen mukaista. Se käyttää siis energiaa, materiaaleja ja luonnonvaroja tehokkaasti ja säästäväisesti. Se huolehtii jätteidensä kierrätyksestä ja vaikuttaa osaltaan ilmastonmuutoksen torjumiseen. Se voi kannustaa työntekijöitään liikkumaan kävellen, pyörällä tai julkisilla. Se voi tarjota kestokasseja muovisten sijaan. Ekologinen ajattelumalli on hyvin lähellä taloudellista vastuuta, koska usein esimerkiksi energian säästäminen on rahallisestikin kannattavaa.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu kuvaa nimensä mukaan yrityksen vastuuta sosiaalisista suhteistaan. Yrityksellä on useita sidosryhmiä ihmisistä yhteisöihin ja muihin yrityksiin. Näitä ovat mm. työntekijät, asiakkaat, alihankkijat ja toimipaikan asukkaat. Yrityksen tuleekin selvittää mitä vaikutuksia ja odotuksia sen toiminnalla on eri sidosryhmiin. Näin se kykenee myös vaikuttamaan niihin. Parhaimmillaan sen toiminta voi vähentää esimerkiksi korruptiota ja kannustaa yhteistyökumppaneita läpinäkyvämpään toimintaan. Sosiaalisesti vastuullinen yritys auttaa siis löytämään yhteisiä intressejä ja uusia näkökulmia.

Vastuullisuuden näkyminen ja arvojen korostaminen vaikuttavat maailmaan

Lakien ja asetusten mukaisesti toimiva yritys on vastuullinen jo itsessään. Vastuullisuus ei aina näy ulospäin, sillä yritys voi esimerkiksi palkita työntekijöitään, tukea heidän koulutustaan tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen ilman näkyvää kampanjointia. Vastuullisuudesta on kuitenkin tullut myös eräänlainen laatumerkki, josta ollaan valmiita maksamaan enemmän. Vastuullisuuden näkyminen kasvattaa yrityksen mainetta ja parantaa imagoa. Tästä syystä yritysvastuuta tuodaan myös näkyväksi. Usein vastuullisuuden näkymisen parantaminen ei edes vaadi yritykseltä suuria investointeja, mikäli toiminta on jo vastuullista. Kuitenkin se nostaa yrityksen arvoa.

Vastuullisuuden näkymiselle pitää kuitenkin olla syvällisempää ymmärrystä, jotta strategia olisi toimiva. Yritysten vastuullisuutta on pyritty myös arvostelemaan ja luokittelemaan erilaisin mittarein, numerollisin arvoteluin ja standardein. Näin yhtenäistetään maailmanlaajuista yritysverkostoa. Luvut ja arviot eivät kuitenkaan kuluttajalle kerro oikeastaan mitään, eivätkä herätä huomiota yhtä hyvin. Sertifioitu yritys voi sertifikaatilla osoittaa toimintansa laatua, mutta ihmiset kaipaavat kuitenkin konkreettisia tekoja.

Suomalaiset yrityksetkin osaavat olla luovia yhteiskuntavastuussaan, kuten olemme aikaisemmin kertoneet. Suomalaiset ovat maineeltaan rehtiä kansaa, joten yritystenkin on helpompi hahmottaa vastuullisuutensa ja ottaa se osaksi toimintaansa.

Ehkä kehittämistä olisi vielä näkyvyyden kehittämisessä, sillä emme ole kovin hyviä kehumaan itseämme. Panostamme koulutukseen ja nuorten aktivoimiseen, koska teoista syntyy oivalluksia. Hyvä koulutus ja osaaminen on meillä kaikkien saatavilla, joten pidämme sitä lähes itsestään selvänä. Osaamisemme, koulutuksemme ja yhteiskuntavastuumme korostaminen ei kuitenkaan ole huono asia markkinoinnissa ulkomaille. Monia yllättää edelleen Suomen verotus, koulutusmahdollisuudet ja vastuullisuus.

Yritykset voivat toimillaan nostaa esiin epäkohtia tai kehittää muita. Ikea on jo pitkään suunnitellut liikkeen avaamista Ukrainaan, mutta suunnitelma on konkretisoitunut vasta nyt. Se kertoo paitsi yrityksen vastuullisuudesta, myös maan halusta kehittyä yrityksille suotuisiksi. Näin voimme kertoa omat arvomme ja vaatia niitä myös sidosryhmiltämme. Maailmasta voidaan kehittää tasa-arvoisempaa maailmaa teko kerrallaan. Yritykset voivat vastuullisuudellaan vaikuttaa siihen, vaikka eivät valtioita johdakaan. Kuluttajina ja työntekijöinä voimme tukea arvojemme mukaisia toimintatapoja ja niitä käyttäviä yrityksiä.