Yritysten vastuullisuus on näkyvää

Tervetuloa poistotekstiilit.fi sivustolle. Täällä kerromme tarkemmin CSR:stä (englanniksi Corporate Social Responsibility) eli yritysten sosiaalisesta vastuullisuudesta. Yrityksen yhteiskuntavastuulle on monta nimeä ja käyttökohdetta. Voit tutustua sen sisältöön sivuillamme enemmän missä kerromme mitä se on ja miten se ilmenee.

Yhteiskuntavastuu

Yrityksillä on suuri valta yhteiskuntaan. Ne tarjoavat työpaikkoja, maksavat veroja, liikuttavat tavaroita, raaka-aineita ja tarjoavat palveluita. Maailmamme pyörii kaupan ja yritysten ympärillä. Yrityksillä onkin taloudellista vastuuta tarjota työpaikkojen säilymiseksi, verotulojen kasvattamiseksi ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Näistä merkittävästä syistä yrityksillä on vaikutusta yhteiskunnan eri osa-alueille, muun muassa politiikkaan ja ekologiaan. Vastuullisen yrityksen toiminta ei kuitenkaan rajoitu vain lain määräämiin tai yrityksen taloudellisiin normeihin, vaan sitä ohjaa vapaaehtoisuus. Yritys valitsee itse toimintatapansa ja arvonsa, sekä kuinka niitä toteutetaan.

Työntekijöillä ja kuluttajillakin on valtaa

Yritysten toimintatavat ja arvot voivat muokata maailmaamme. Kuluttajilla on myös valtaa, sillä valitsemalla yrityksen tuotteen tai palvelun, tuemme sen toimintaa. Yritysten kasvaessa suureksi, sen imagolla ja toimintakyvyllä on yhä suurempi merkitys. Positiivisista arvoista ja toimista kehittyy imagoa kehittävää ja ylläpitävää mainetta, aineetonta pääomaa, jota usein aliarvioidaan. Yrityksessä viihtyvät työntekijät ovat myös yritykselle tärkeää pääomaa. Kun työntekijät samaistuvat yrityksen toimitapoihin ja arvoihin, he viihtyvät paremmin työssään ja antavat paremman työtuloksen. Huolehtimalla työntekijöistään yritys huolehtii siis samalla myös itsestään.

Vastuullisuus on vastavuoroista

Yritysten vastuullisuus onkin vastavuoroista. Yritys hyötyy kuluttajien, työntekijöiden tai yhteiskunnan sääntöjen noudattamisesta, samalla kuin nämä sidosryhmät hyötyvät siitä. Vaikuttaminen ja hyvän tekeminen ei suinkaan ole aina yrityksen taloudelle se välittömästi kannattavin vaihtoehto, mutta pitkällä tähtäimellä se tuo arvoa ja tulosta, jonka eteen kannattaa nähdä vaivaa. Varsinkin nykypäivän nopeassa tiedonkulussa yksi negatiivinen selkkaus leviää nopeasti ympäri maailman ja jää ihmisten muistiin. Yhteiskuntavastuun toteuttamisella pitää kuitenkin olla suunnitelma, jotta sen toteutus ei pure omaan nilkkaan.

Monet yritykset toimivat lahjoittajina hyväntekeväisyyteen, mutta eivät pidä asiasta meteliä. Isot yritykset voivat nostaa esiin näkyviä suuria kampanjoita, mutta silti sekä pienet että suuret yritykset toimivat yhteiskuntavastuullisesti omalta osaltaan. Oleellista on tunnistaa omat vahvuudet, niiden hyödyntäminen ja omat valmiudet arvojensa toteuttamiseen. Se onko yhteiskuntavastuu kuinka näkyvää ulkopuoliselle, on yrityksen oma asia. Vaikeaa on myös mitata sitä, tekeekö yritys riittävästi vastuulliseksi yritykseksi.

Laki ja asetukset ohjaavat yrityksiä

Yrityksiä koskevat monet lait ja asetukset riippuen toimialasta, toimitilasta, henkilöstön määrästä, yrityksen koosta ja yhtiömuodosta. Helpoimmillaan voidaan puhua riittävästä vastuullisuudesta, kun yritys hoitaa kaikki velvoitteensa ajallaan eli maksaa palkat, verot ja laskunsa oikein. Kirjanpito ja hallinto hoidetaan laillisesti ja niin edelleen. Vastuullisuutta voidaan myös luokitella esim. sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen ja ekologiseen. Kaikkia toimia ohjaavat lait ja asetukset, mutta mikään ei estä yritystä toimivasta esimerkillisesti jollakin saralla. Yrityksen toimitapa voi kenties havahduttaa muita huomaamaan puutteita tai parannusehdotuksia. Se voi kannustaa muitakin muuttamaan tapojaan yhteiseksi hyväksi.

Tarkastukset ja sertifikaatit varmistavat yrityksen toimintaa

Ympäristövastuullisuus nousee usein puheenaiheeksi kaivostoiminnan sekä energian alalla, missä toimialan yrityksillä on selkeä vaikutus ympäristöönsä. Voidakseen edes toimia alalla yritys tarvitsee runsaasti tietoa ja taitoa, lupia, suunnitelmia ja varasuunnitelmia selvittääkseen oman toimintansa vastuullisuuden. Tarkastajat ja asiantuntijat myös perehtyvät eri toimialoihin ja lähes jokaisessa yrityksessä käy useamman alan tarkastajia aina työterveydestä paloturvallisuuteen varmistaakseen, että yritys toimii turvallisesti ja lain määrittelemällä tavalla.

Toimintatapojensa erinomaisuutta ja vastuullisuutta voi mitata myös erilaisin sertifikaatein. Sertifikaatti eli laatumerkintä myönnetään tietyin määritellyin normein. Sertifikaatti usein maksaa ja edellyttää säännöllisiä tarkastuksia tai toimenpiteitä. Näiden jälkeen yritys saa näkyvän merkin toimintansa tarkastelusta, esimerkiksi ravintoloiden Oiva kertoo ravintolan hygienian erinomaisuuden tai puutteet. Sertifikaatteja ja tarkastuksia voidaan pitää eräänlaisina yrityksen kunniakirjoina sekä parannusehdotuksina. Mikäli puutteita havaitaan, ne pyritään useimmiten korjaamaan mahdollisimman pian. Turvallisuutta koskevissa asioissa ei voida tinkiä. Myös yritysten vakuutusten kattavuus riippuu siitä onko noudatettu lakien ja asetusten vaatimuksia.